OM GROWING TREES NETWORK

Growing Trees Network I/S og sidenhen Growing Trees Network Foundation S/I er startet af os, Lars Heiselberg Vang Jensen og Kim Nielsen.

I 2012 fik Lars en vision om at han ville være med til at plante 1 mio træer og beskytte vores rene drikkevand! Den tanke kom han til at sige højt og siden har vi samarbejdet for at få det til at ske.

I Danmark er vi så priviligerede, at vi stadig kan tappe ufiltreret rent drikkevand direkte fra hanen. Og sådan skal det blive ved med at være!
Derfor samarbejder vi med kommunerne og Naturstyrelsen om etablering af nye Folkeskove boringsnært og over indvindingsområder.

Din donation er med til at vi hurtigere får beskyttet vores unikke rene drikkevand!

... at træerne samtidig binder CO2, øger biodiver-siteten og skaber nye rekreative perler er kun til gavn for klima, dyr og os mennesker.

MODEL FOR PLANTNING AF FOLKESKOVE

Pris pr. træ: kr. 20,00
Kommunens / Naturstyrelsens andel: kr. 16,00

Tilskuddet fra Growing Trees Network Foundation, finansierer:

  • Klargøring af jord og tilplantning af skovområde (ca. 4.000 træer pr. hektar)
  • Eventuel hegning
  • Stier og P-plads, så skovene kan bruges rekreativt
  • 3 års etableringspleje

Kommunen / Naturstyrelsen står, enten selv eller i samarbejde med en skoventreprenør, for planlægning og anlæggelse af Folkeskovene og har ansvaret for den fremtidige økologiske drift.

Efter anlæggelse pålægges Folkeskovene fredsskovspligt i henhold til skovloven og er tilgængelige for alle borgere.

Skulle der, af hensyn til udviklingen af Danmarks Infrastruktur, ske det, at et areal Folkeskov fælles, er kommuner og stat forpligtet til at plante en ny Folkeskov andetssteds  som erstatning - halvanden til to gange større.

SELVEJENDE INSTITUTION

Growing Trees Network Foundation S/I er en selvejende institution, hvis overordnede formål er:

Rejsning af nye folkeskove på kommunal, statslig eller kirke jord i Danmark og udlandet til sikring af grundvandsressourcer, klimasikring og CO2 reduktion, herunder også:

  • Rejsning af folkeskove på jord ejet af virksomheder, organisationer og private med offentlig adgang, og hvor den fremtidige vedligeholdelse er sikret igennem aftale med kommune eller stat.
  • Rejsning af nye skove på kommunal eller statslig jord til forgrønning af Danmark, klimasikring og CO2 reduktion.
  • At yde finansiel støtte til kommunernes og statens jordopkøb i områder med særlige drikkevandsinteresser for hurtigere etablering af beskyttende folkeskov.

Hensigtserklæring

Målet er flest plantede træer! Derfor går max. 20% til dækning af omkostninger til administration. En procentsats vi aktivt kæmper for at få sænket til 6%.
Growing Trees Network Foundation har en række co-creation samarbejdspartnere der stiller deres ressourcer/unikke kompetencer til rådighed for konceptet, hvilket er med til at holde omkostningerne på et absolut minimum.

Download brochurer mm.

Hent vores brochure:

Download årsregnskab

Hent årsregnskab for 2017: