Biodiversitetsskov & Folkeskov på privatjord

Biodiversitets- & Folkeskove plantet på privatjord projekteres og etableres af vores samarbejdspartner
Naturplant, der har mange års erfaring med at hjælpe private lodsejere med at realisere deres skovdrømme.

 

Om Folkeskove
Folkeskove rejses med træer doneret af borgere, virksomheder, organisationer, fonde mm.

Folkeskovene bidrager bl.a. til:

 • Oplagring af CO2 og modvirkning af global opvarmning.
 • Sikring af rent drikkevand, når der plantes over vigtige grundvandsmagasiner.
 • Mere natur og øget biodiversitet.
 • Skabelse af nye rekreative områder.

Donationerne finansierer:

 • Klargøring af jord
 • Indkøb af planter
 • Tilplantning (ca. 4.000 træer pr. hektar)
 • 2 års etableringspleje med garanti for, at træer der ikke overlever de 2 første leveår, erstattes af nye.

Folkeskovene pålægges fredskovspligt, der fremtidssikrer disse i henhold til Skovloven.

Træer binder CO2 fra luften og lagrer den i veddet, som først igen bliver frigivet, når træer afbrændes eller nedbrydes. Ved at plante nye skove lagres en langt større del af atmosfærens CO2, hvorved den globale opvarmning modvirkes.

Folkeskove med fokus på biodiversitet
Over halvdelen af danske plante- og dyrearter er knyttet til skoven, hvilket inkluderer mange truede dyrearter. Skove med forskellige træarter og med både unge, gamle og døde træer giver grobund for størst mulig variation i plante- og dyrelivet og dermed den højeste biodiversitet.

Biodiversitetsskov på privatjord
Skovtypeblandingerne vi benytter i tilplantning af Biodiversitetsskove er 100% hjemmehørende arter, hvor vi har fokus på:

 • I designfasen, at se på omgivelserne og evt. udnytte naturlig tilgroning af selvsåede træer.
 • Hvis muligt at anvende reduceret jordbearbejdning i kulturfasen.
 • Muligheden for at integrere lysåben natur, søer o.l.
 • Plantning af de arter, der i forvejen er i området så dyre- og planteliv spreder sig ind på det nye areal.
 • Ny skov, der i varieret sammensætning af træer og buske fremmer biodiversiteten.
 • Lodsejeren kan vælge, hvor stort et areal der ønskes til selvsåede træer.

I kan vælge at donere enten til en Folkeskov el. Biodiversitetsskov:

Planlægning og anlæggelse af en Folke- eller Biodiversitetsskov plantet på privatjord står vores samarbejdspartner Naturplant for og efter de 2 års etableringspleje, har lodsejeren ansvaret for den fremtidige pleje.

Doner træerne til en hel Folkeskov el. Biodiversitetsskov:
Fra blot 76.800 kr. + moms er det muligt at donere alle træerne til en skov på 1,5 ha eller større.

Doner jeres ønskede antal træer til en Folke- el. Biodiversitetsskov:
Vi har Folke- og Biodiversitetsskove åbne for donation, hvor forskellige virksomheders ønskede antal træer kan doneres til.

Pris pr. træ doneret til Folke- eller Biodiversitetsskove på privatjord:

12,80 kr. + moms (prisen stiger til 14,40 + moms pr. 01.07.2022)

Læs mere om private lodsejeres del af Folke / Biodiversitetsskovs-konceptet her