Plant træer i en Biodiversitetsskov og få CO2 ejerskab

 

Biodiversitetsskov med CO2 ejerskab
Målet med konceptet er at yde et attraktivt tilskud til private lodsejeres etablering af nye Biodiversitetsskove, samtidig med at gøre det muligt for virksomheder, fonde m.fl. at eje CO2’en for de træer, de donerer.

Biodiversitetsskov med CO2 ejerskab er et alternativ til opkøb af CO2 kvoter. Her kan du gøre noget, der beviseligt gør en forskel i vores fælles kamp mod klimaforandringerne.

Se eksempel på certifikat på Biodiversitetsskov med CO2 ejerskab her

Hvorfor Biodiversitetsskov?
Over halvdelen af danske plante- og dyrearter er knyttet til skoven, hvilket inkluderer mange truede dyrearter. Skove med forskellige træarter og med både unge, gamle og døde træer giver grobund for størst mulig variation i plante- og dyrelivet og dermed den højeste biodiversitet.

Skovtypeblandingerne vi benytter i tilplantning af Biodiversitetsskove er 100% hjemmehørende arter, hvor vi har fokus på:

 • I designfasen, at se på omgivelserne og evt. udnytte naturlig tilgroning af selvsåede træer.
 • Hvis muligt at anvende reduceret jordbearbejdning i kulturfasen.
 • Muligheden for at integrere lysåben natur, søer o.l.
 • Plantning af de arter, der i forvejen er i området så dyre- og planteliv spreder sig ind på det nye areal.
 • Ny skov, der i varieret sammensætning af træer og buske fremmer biodiversiteten.
 • At lodsejeren kan vælge, hvor stort et areal der ønskes til selvsåede træer.

Pris
Prisen pr. træ:                                kr. 20,00 + moms
Tilskuddet til lodsejeren:              kr. 16,00 + moms

Biodiversitetsskove er fra 1,5 ha (6.000 træer) og opefter, og I kan som virksomhed vælge at:

 • Donere træer til en hel Biodiversitetsskov med CO2 ejerskab: kontakt os for information om mulige plantelokationer her
 • Donere træer til en del af en Biodiversitetsskov med CO2 ejerskab: pt. er Outrup Biodiversitetsskov i Varde Kommune åben for donation af valgfrie antal træer.

Growing Trees Network giver tilskud til:

 • Klargøring af jord og indkøb af planter.
 • Tilplantning af op til 4.000 træer pr. hektar på arealer, hvor der plantes træer. Herudover kan skovene indeholde stier, søer og grønne arealer.
 • Hegning rundt om skoven i de første år. Et krav som sikrer, at de donerede træer ikke spises af vildtet.
 • 2 års etableringspleje der sikrer, at træerne får de bedst mulige vækstbetingelser.

Biodiversitetsskovenes CO2 optag
Biodiversitetsskovens effekt afhænger af jordtype og sammensætningen af træer. Biodiversitetsskovene optager 800 – 1.000 tons CO2 optag pr. hektar over 100 år. Specifikke beregninger laves på hvert enkelt skovprojekt.

 Hvorfor vælge denne løsning?

 • I skal intet foretage jer ud over at donere træerne svarende til det CO2 forbrug I ønsker at udligne.
 • Høj sikkerhed – se næste afsnit.
 • I undgår at skulle erhverve jord til op mod kr. 180.000 pr. ha.

Sikkerhed
Der indgås en kontrakt med den enkelte lodsejer, hvor denne frasiger sig retten til at disponere over den CO2, som træerne på jorden er med til at binde. Kontrakten foreskriver ydermere:

 • Biodiversitetsskoven får fredsskovstatus og skal drives bæredygtigt i henhold til skovlovens principper.
 • Lodsejeren er forpligtet til at hegne for maksimal beskyttelse.
 • 2 års etableringspleje der sikrer, at træerne får de bedst mulige vækstbetingelser.
 • Lodsejeren tegner brandforsikring hos Dansk Plantageforsikring.
 • Ejerskabet af CO2’en er uopsigelig i hele virksomhedens levetid.

Skovene projekteres og etableres af vores samarbejdspartner Naturplant, der har mange års erfaring med at hjælpe private lodsejere med at realisere deres skovønsker.

Behov for specifik opmåling
Til rådgivning om etablering af Biodiversitetsskovene samarbejder vi med Seniorforsker Ph.d. Palle Madsen fra InNovaSilva, medforfatter af bogen "Klimaskoven".

Er der behov for en præcis opmåling af CO2 optaget på et eller flere specifikke tidspunkter, afholdes denne omkostning af virksomheden / træ-sponsorerne. Vi har samarbejdspartnere, der kan varetage opgaven og komme med et konkret tilbud.

Læs mere om lodsejers del af Biodiversitetsskovs-konceptet her