Biodiversitetsskov på privatjord

Biodiversitetsskove plantet på privatjord projekteres og etableres af vores samarbejdspartner Naturplant,
der har mange års erfaring med at hjælpe private lodsejere med at realisere deres skovønsker.

 

Hvorfor fokus på biodiversitet og vild natur?
Over halvdelen af danske plante- og dyrearter er knyttet til skoven, hvilket inkluderer mange truede dyrearter. Skove med forskellige træarter og med både unge, gamle og døde træer giver grobund for størst mulig variation i plante- og dyrelivet og dermed den højeste biodiversitet.

Biodiversitetsskov på privatjord:
Skovtypeblandingerne vi benytter i tilplantning af Biodiversitetsskove er 100% hjemmehørende arter, hvor vi har fokus på:

 • I designfasen, at se på omgivelserne og evt. udnytte naturlig tilgroning af selvsåede træer.
 • Hvis muligt at anvende reduceret jordbearbejdning i kulturfasen.
 • Muligheden for at integrere lysåben natur, søer o.l.
 • Plantning af de arter, der i forvejen er i området så dyre- og planteliv spreder sig ind på det nye areal.
 • Ny skov, der i varieret sammensætning af træer og buske fremmer biodiversiteten.
 • Lodsejeren kan vælge, hvor stort et areal der ønskes til selvsåede træer.

Folkeskove med fokus på Biodiversitet:
Folkeskove med fokus på Biodiversitet rejses med træer doneret af borgere, virksomheder, organisationer, fonde mm.

Folkeskovene bidrager bl.a. til:

 • Oplagring af CO2 og modvirkning af global opvarmning.
 • Sikring af rent drikkevand, når der plantes over vigtige grundvandsmagasiner.
 • Mere natur og øget biodiversitet.
 • Skabelse af nye rekreative områder.

Donationerne giver tilskud til:

 • Klargøring af jord og indkøb af planter.
 • Tilplantning af op til 4.000 træer pr. hektar på arealer, hvor der plantes træer. Herudover kan skovene indeholde stier, søer og grønne arealer.
 • Hegning rundt om skoven i de første år. Et krav som sikrer, at de donerede træer ikke spises af vildtet.
 • 2 års etableringspleje der sikrer, at træerne får de bedst mulige vækstbetingelser.

Folkeskovene pålægges fredskovspligt, der fremtidssikrer disse i henhold til Skovloven.

I kan donere træer til en hel eller en del af en Biodiversitetsskov:

Planlægning og anlæggelse af en Biodiversitetsskov plantet på privatjord står vores samarbejdspartner Naturplant for og efter de første 2 års etablering og pleje, har lodsejeren ansvaret for den fremtidige pleje.

Doner træerne til en hel Biodiversitetsskov:
Fra blot 91.200 kr. + moms er det muligt at donere alle træerne til en skov på 1,5 ha eller større.

Doner jeres ønskede antal træer til en Biodiversitetsskov:
Vi har Biodiversitetsskove åbne for donation, hvor forskellige virksomheders ønskede antal træer kan doneres til - kontakt os for information om lokation.

Pris pr. træ til Biodiversitetsskove på privatjord: 15,20 kr. + moms

Læs mere om private lodsejeres del af Biodiversitetsskovs-konceptet her
Se eksempel på certifikat her