Folke- og Biodiversitetsskov på privatjord

Folke- og Biodiversitetsskove plantet på privatjord projekteres og etableres af vores samarbejdspartner
Naturplant, der har mange års erfaring med at hjælpe private lodsejere med at realisere deres skovønsker.

 

Om Folkeskove generelt

Træer binder CO2 fra luften og lagrer den i veddet. Det frigives først igen, når træer afbrændes eller nedbrydes. Ved at plante nye skove lagres en langt større del af atmosfærens CO2, hvorved den globale opvarmning modvirkes.

Folke- og Biodiversitetsskove bidrager til:

 • Oplagring af CO2 og modvirkning af global opvarmning.
 • Sikring af rent drikkevand, når der plantes over vigtige grundvandsmagasiner.
 • Mere natur og øget biodiversitet.
 • Skabelse af nye rekreative områder.

Anlæggelse af skovene
Planlægning og anlæggelse af skovene plantet på privatjord står vores samarbejdspartner Naturplant for. Efter de første 2 års etablering og pleje, har lodsejeren ansvaret for den fremtidige pleje.

Skovene pålægges fredskovspligt, der fremtidssikrer disse i henhold til Skovloven.

Om Biodiversitetsskove

Over halvdelen af danske plante- og dyrearter er knyttet til skoven, hvilket inkluderer mange truede dyrearter. Skove med forskellige træarter og med både unge, gamle og døde træer giver grobund for størst mulig variation i plante- og dyrelivet og dermed den højeste biodiversitet.

Fokus for anlæggelse af Biodiversitetsskov på privat jord:

Skovtypeblandingerne vi benytter i tilplantning af Biodiversitetsskove er 100% hjemmehørende arter, hvor vi har fokus på:

 • At se på omgivelserne og evt. udnytte naturlig tilgroning af selvsåede træer.
 • Hvis muligt at anvende reduceret jordbearbejdning i kulturfasen.
 • Muligheden for at integrere lysåben natur, søer o.l.
 • Plantning af arter, der i forvejen er i området, så dyre- og planteliv spreder sig ind på det nye areal.
 • Ny skov, der i varieret sammensætning af træer og buske fremmer biodiversiteten.
 • Lodsejeren kan vælge, hvor stort et areal der ønskes til selvsåede træer.

Donér træer til Folke- og Biodiversitetsskove på privatjord

Folke- og Biodiversitetsskove på privatjord rejses med træer doneret af borgere, virksomheder, organisationer, fonde mm.

Donationerne giver tilskud til:

 • Klargøring af jord og indkøb af planter.
 • Tilplantning af op til 4.000 træer pr. hektar på arealer, hvor der plantes træer. Herudover kan skovene indeholde stier, søer og grønne arealer.
 • Hegning rundt om skoven i de første år. Et krav som sikrer, at de donerede træer ikke spises af vildtet.
 • 2 års etableringspleje der sikrer, at træerne får de bedst mulige vækstbetingelser.

Pris pr. træ: 15,20 kr. + moms

Doner træerne til en hel skov
Fra blot 91.200 kr. + moms er det muligt at donere alle træerne til en Folke- eller Biodiversitetsskov på 1,5 ha eller større.

Doner træer til en del af en skov
Vi har løbende Folke- og Biodiversitetsskove åbne for donation til det antal træer virksomheden ønsker at donere.

Virksomheden modtager et certifikat på deres donation:

Se eksempel på Folkeskovscertifikat her
Se eksempel på Biodiversitetsskovscertifikat her

Læs om private lodsejeres del af skovrejsningskonceptet her