Afgiver du CO2 ejerskabet til træsponsor,
kan du få større tilskud til etablering af din Biodiversitetsskov

 

Få tilskud til rejsning af en Biodiversitetsskov
Private lodsejere kan få etableret en Biodiversitetsskov med et attraktivt tilskud fra Growing Trees Network og vores træ-sponsorer.

Det tilbyder vi i samarbejde med Naturplant som gennem årtier har hjulpet private lodsejere med at få ønsket om en skov på deres ejendom til at blive til virkelighed.

Hvad er en Biodiversitetsskov?
Over halvdelen af danske plante- og dyrearter er knyttet til skoven, hvilket inkluderer mange truede dyrearter. Skove med forskellige træarter og med både unge, gamle og døde træer giver grobund for størst mulig variation i plante- og dyrelivet og dermed den højeste biodiversitet.

Biodiversitetsskov på privatjord
Skovtypeblandingerne vi benytter i tilplantning af Biodiversitetsskove er 100% hjemmehørende arter, hvor fokus er på:

 • I designfasen, at se på omgivelserne og evt. udnytte naturlig tilgroning af selvsåede træer.
 • Muligheden for at anvende reduceret jordbearbejdning i kulturfasen.
 • Integration af lysåben natur, søer o.l.
 • Plantning af de arter, der i forvejen er i området så dyre- og planteliv spreder sig ind på det nye areal.
 • Lodsejer kan vælge, hvor stort et areal der ønskes til selvsåede træer.

Growing Trees Network giver tilskud til:

 • Klargøring af jord og indkøb af planter.
 • Tilplantning af op til 4.000 træer pr. hektar på arealer, hvor der plantes træer. Herudover kan skovene indeholde stier, søer og grønne arealer.
 • Hegning rundt om skoven i de første år. Et krav som sikrer, at de donerede træer ikke spises af vildtet.
 • 2 års etableringspleje der sikrer, at træerne får de bedst mulige vækstbetingelser.

Forudsætninger

 • Biodiversitetsskovene pålægges fredskovsstatus.
 • Skoven skal drives bæredygtigt jævnfør skovloven.
 • 2 års etableringspleje der sikrer, at træerne får de bedst mulige vækstbetingelser.
 • Forsikring mod brand tegnes hos Dansk Plantageforsikring.
 • Ejerskab af CO2 afgives til virksomhederne, der har doneret træerne.
 • Tilskud skal ansøges igennem Naturplant.

Fordele

 • Attraktivt tilskud
 • Kort behandlingstid af ansøgninger hele året.
 • Mindre bureaukrati og større fleksibilitet.
 • Træerne og en fremtidig gevinst ved bæredygtig tynding tilhører lodsejeren.

Om tilskuddet

 • Kr. 64.000 + moms pr. ha.
 • Minimum 1,5 ha.
 • Mulighed for fortsat hektarstøtte (spørg Naturplant!).
 • Ansøgningsfrist: Løbende hele året.

Interesseret?
Vil du høre mere om ovenstående tilskudsordning, skal du kontakte:

Peter Kjøngerskov v. Naturplant: tlf. 70 20 21 14 el. mail: kontakt@naturplant.dk

Vil du donere træer? Se Biodiversitetsskovskonceptet med CO2 ejerskab på privatjord her