Tilskud til rejsning af en Folke- eller Biodiversitetsskov på privat jord

 

Få tilskud til rejsning af en Folkeskov elller Biodiversitetsskov

Private lodsejere kan få etableret en Folkeskov eller Biodiversitetsskov med et attraktivt tilskud fra Growing Trees Network og vores træ-sponsorer.

Det tilbyder vi i samarbejde med Naturplant som gennem årtier har hjulpet private lodsejere med at få ønsket om en skov på deres ejendom til at blive til virkelighed.

Hvad er en Folkeskov?

Folkeskove rejses med træer doneret af borgere, virksomheder, organisationer, fonde mm. Donationerne finansierer:

 • Klargøring af jord
 • Indkøb af planter
 • Tilplantning (ca. 4.000 træer pr. hektar) og muligvis hegning.
 • 2 års etableringspleje med garanti for, at træer der ikke overlever de 2 første leveår, erstattes af nye.

Folkeskovene pålægges fredskovspligt, der fremtidssikrer disse i henhold til Skovloven.

Folkeskovene bidrager bl.a. til:

 • Oplagring af CO2 og modvirkning af global opvarmning.
 • Sikring af rent drikkevand, når der plantes over grundvandsmagasiner.
 • Mere natur og øget biodiversitet.
 • Skabelse af nye rekreative områder.

Folkeskove med fokus på biodiversitet

Over halvdelen af danske plante- og dyrearter er knyttet til skoven, hvilket inkluderer mange truede dyrearter. Skove med forskellige træarter og med både unge, gamle og døde træer giver grobund for størst mulig variation i plante- og dyrelivet og dermed den højeste biodiversitet.

Biodiversitetsskov på privatjord

Skovtypeblandingerne vi benytter i tilplantning af Biodiversitetsskove er 100% hjemmehørende arter, hvor fokus er på:

 • I designfasen, at se på omgivelserne og evt. udnytte naturlig tilgroning af selvsåede træer.
 • Muligheden for at anvende reduceret jordbearbejdning i kulturfasen.
 • Integration af lysåben natur, søer o.l.
 • Plantning af de arter, der i forvejen er i området så dyre- og planteliv spreder sig ind på det nye areal.
 • Lodsejer kan vælge, hvor stort et areal der ønskes til selvsåede træer.

Donationerne giver tilskud til:

 • Klargøring af jord og indkøb af planter.
 • Tilplantning af op til 4.000 træer pr. hektar på arealer, hvor der plantes træer. Herudover kan skovene indeholde stier, søer og grønne arealer.
 • Hegning rundt om skoven i de første år. Et krav som sikrer, at de donerede træer ikke spises af vildtet.
 • 2 års etableringspleje der sikrer, at træerne får de bedst mulige vækstbetingelser.

Forudsætninger

 • Folke- og Biodiversitetsskovene pålægges fredskovsstatus.
 • Skoven skal drives bæredygtigt jævnfør skovloven.
 • 2 års etableringspleje der sikrer, at træerne får de bedst mulige vækstbetingelser.
 • Forsikring mod brand skal tegnes.
 • Tilskud skal ansøges igennem Naturplant.

Efter de første 2 års med etablering og pleje af skoven har lodsejer ansvaret for den fremtidige pleje.

Fordele

 • Attraktivt tilskud
 • Kort behandlingstid af ansøgninger hele året.
 • Mindre bureaukrati og større fleksibilitet.
 • Træerne og en fremtidig gevinst ved bæredygtig tynding tilhører lodsejeren.

Om tilskuddet

 • Kr. 48.640 + moms pr. ha.
 • Minimum 1,5 ha.
 • Mulighed for fortsat hektarstøtte (spørg Naturplant!).
 • Ansøgningsfrist: Løbende hele året.

Interesseret?
Vil du høre mere om ovenstående tilskudsordning, skal du kontakte:

Peter Kjøngerskov v. Naturplant: tlf. 70 20 21 14 el. mail: kontakt@naturplant.dk

Vil du donere træer? Se Folkeskovs- & Biodiversitetsskovskonceptet på privatjord her