Model til plantning af Folkeskove i Danmark

Pris pr. træ: kr. 19,00

Kommunens / Naturstyrelsens andel: kr. 15,20

Donerede træer indbetales på bankkonto i Middelfart Sparekasse.

Tilskuddet fra Growing Trees Network Foundation, finansierer via donationerne:
  • Klargøring af jord og tilplantning af skovområde (ca. 4.000 træer pr. hektar)
  • Eventuel hegning
  • 2 års etableringspleje, med garanti for at træer der ikke overlever de 2 første leveår, erstattes af nye.
Efter anlæggelse pålægges Folkeskovene fredsskovspligt, der fremtidssikrer disse i henhold til skovloven. Kommunen / Naturstyrelsen står for planlægning og anlæggelse af skoven og har ansvaret for den fremtidige drift.
Skulle det, af hensyn til udviklingen af Danmarks Infrastruktur, ske, at et areal Folkeskov fældes, er kommuner og stat forpligtet til at plante et dobbelt så stort areal Folkeskov andetsteds som erstatning.

Når du giver et fast beløb hver måned...

... Så støtter du Growing Trees Network Foundations løbende arbejde for en mere bæredygtig verden. Vi er en selvejende institution, hvis overordnede formål er følgende:

Rejsning af nye folkeskove på kommunal, statslig eller kirke jord i Danmark og udlandet til sikring af grundvandsressourcer, klimasikring og CO2 reduktion, herunder også:

  • Rejsning af folkeskove på jord ejet af virksomheder, organisationer og private med offentlig adgang, og hvor den fremtidige vedligeholdelse er sikret igennem aftale med kommune eller stat.
  • Rejsning af nye skove på kommunal eller statslig jord til forgrønning af Danmark, klimasikring og CO2 reduktion.
  • At yde finansiel støtte til kommunernes og statens jordopkøb i områder med særlige drikkevandsinteresser for hurtigere
    etablering af beskyttende folkeskov.
  • Rejsning af skov uden for Danmark, primært i tropiske og subtropiske lande - enten via egne skovrejsningsprojekter eller i samarbejde med andre skovrejsnings organisationer / NGO’er.

 

Formand Lars Heiselberg Vang Jensen
Mobil: 40 15 35 94

OM GROWING TREES NETWORK

Growing Trees Network I/S og sidenhen Growing Trees Network Foundation S/I er startet af os, Lars Heiselberg Vang Jensen og Kim Nielsen.

I 2012 fik Lars en vision om at han ville være med til at plante 1 mio træer og beskytte vores rene drikkevand! Den tanke kom han til at sige højt og siden har vi samarbejdet for at få det til at ske.

Nye Folkeskove er ikke bare godt for klimaet. Plantet over grundvandsmagasiner er de med til at sikre vores rene drikkevand, flere levesteder til vores planter og dyreliv og ikke mindst nye områder til danskernes friluftsliv.

Værdierne bag koncept Folkeskov er, at alle kan bidrage, alle kan være med til at gøre en forskel og alle kan have en god oplevelse. Det handler om at vi sammen skaber mest mulig værdi for mennesker, dyr og natur.

Managing Director Kim Nielsen
Mobil: 31 13 01 03