Vi ärver inte jorden av våra förfäder – vi lånar den av våra barn.

Det vi lånar av naturen ska vi lämna tillbaka. Vi kan stolt säga att vi efterlever denna devis och ger tillbaka till naturen genom att plantera träd i samarbete med Growing Trees Network. Eftersom vi använder oss av till största del nordiskt trä i våra fabriker ser vi det som vår plikt att också nyplanteringen till förmån för växt- och djurliv, klimatet, vattenmiljön och kommande generationer också sker här i Norden. Vår förhoppning är att denna konkreta handling ska inspirera andra aktörer till liknande initiativ för det är bara när vi står tillsammans som vi kan ta hand om vår planet.

Att välja en kista från Fredahl Rydéns är en aktiv handling för miljön. Våra fabriker går helt på förnyelsebar energi. Spillmaterial blir till värme och vi använder till 99 % vattenbaserade produkter. Vi kör med egna bilar för att säkerställa en hög servicenivå hos våra kunder samtidigt som vår planering sker med minimal miljöpåverkan i åtanke.

Genom våra produkter kan människor ta avsked och hedra minnet av sina nära och kära på det sätt de önskar.

Men industriell tillverkning medför ofrånkomligen utsläpp. Detta utsläpp kompenserar vi för, och mer därtill, för att efterleva devisen – vi lånar jorden av våra barn. Vår kompensation sker genom att vi planterar träd.

Ett fullt uppväxt träd lagrar upp till 5 ton koldioxid. På så sätt är våra skogar det dyrbaraste skydd vi har för vårt dricksvatten. Samtidigt är skogen en livsmiljö för många djur- och växtarter och säkerställer därmed biologisk mångfald i vår nordiska natur.

Vill du veta mer om hur du skulle kunna bidra eller är du nyfiken på hur man räknar för att komma fram till på vilket sätt man bidra till en hållbar miljö? Klicka på den här länken så kan du följa vårt miljöarbete mer i detalj.

VD, Morgan Löfgren

Growing Trees Network Global

Om Growing Trees Network Global

Growing Trees Network Global ApS startades av oss, Lars Heiselberg Vang Jensen och Kim Nielsen.

2012 fick Lars en vision att han skulle hjälpa till att plantera 1 miljon träd och skydda vårt rena dricksvatten! Han tänkte det högt och sedan dess har vi arbetat tillsammans för att få det att hända.

Nya folkskogar är inte bara bra för klimatet. Planterade ovanför grundvatten hjälper de till att säkerställa vårt rena dricksvatten, fler livsmiljöer för våra växter och djurliv, och inte minst nya områden för friluftsliv.

Värdena bakom konceptet Folkeskov är att alla kan bidra, alla kan hjälpa till att göra en skillnad och alla kan ha en bra upplevelse. Det handlar om att skapa värde för människor, djur och naturen tillsammans.

Modell för plantering av Folkskogar

Pris per trä: DKK 15,20 + moms
Kommunens / Naturbyråns andel: DKK 12,16 + moms

Bidraget från Growing Trees Network Global ApS finansiera:

  • Förberedelse av mark- och skogsplantage (cirka 4 000 träd per hektar)
  • Anskaffning och plantering av träden
  • 3 års etableringsvård, med garanti för att träd som inte överlever de första tre åren av livet ersätts av nya.

Efter etablering kommer Folkskogarne att omfattas av en fredsplikt, som säkerställer dessa i enlighet med Skoglagen. Kommunen/Naturverket ansvarar för planeringen och byggandet av skogen och ansvarar för den framtida driften.

Non-profit organisation
Growing Trees Network Global ApS är en non-profit organisation vars övergripande syfte är följande:

Uppförande av nya offentliga skogar på kommunala, statliga eller kyrkliga mark i Danmark och utomlands för att säkerställa grundvattenresurser, klimatskydd och CO2-minskning, inklusive:

  • Uppförande av offentliga skogar på mark som ägs av företag, organisationer och individer med allmän tillgång och där framtida underhåll säkerställs genom avtal med kommunen eller staten.
  • Uppförande av nya skogar på kommunal eller statlig mark för grönare Danmark, klimatskydd och koldioxidminskning.
  • Ge ekonomiskt stöd för kommunala och statliga markförvärv i områden med särskilda dricksvattenintressen för snabbare upprätta skyddsskog.
  • Resor av skogar utanför Danmark, främst i tropiska och subtropiska länder - antingen genom egna skogsskötselprojekt eller i samarbete med andra skogsskogsorganisationer / icke-statliga organisationer.

 

Antal donerade träd: 81.735